Oferty pracy

Praca handlowiec / opiekun Klienta Wy­ma­ga­nia:
 • ob­słu­ga bie­żą­cych za­py­tań han­dlo­wych: wy­ce­na, do­ra­dza­nie klien­to­wi, pi­sa­nie i wy­sła­nie ofert,
 • ak­tyw­ny kon­takt z klien­tem: mo­ni­to­ring prze­sy­ła­nych wy­cen, spo­tka­nia z wła­sny­mi klien­tami,
 • re­ali­za­cji ce­lów sprze­da­żo­wych i ja­ko­ści ob­słu­gi klien­ta,
 • współpra­ca z działem produkcji,
 • umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów,
 • pro­wa­dze­nie ra­por­tów
 • ra­do­ści z pra­cy !
Na­sze ocze­ki­wa­nia wo­bec kan­dy­da­tów:
 • KONIECZNE DOŚWIADCZENIE w za­kre­sie ob­słu­gi klien­ta w bran­ży dru­ku cy­fro­we­go,
 • wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
 • umie­jęt­ność pra­cy sa­mo­dziel­nej i ze­spo­ło­wej,
 • umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją cza­su,
 • do­bra ob­słu­ga MS Word, Excel,
 • pra­wo jaz­dy kat. B,
 • pra­ca w go­dzi­nach: 9,00–17,00 oraz
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji pro­szę ZAPOZNAĆ się z na­szą stroną comers-drukarnia.pl
  Za­pew­nia­my:
 • pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej,
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (ade­kwat­ne do po­sia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji),
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji,
 • sta­bil­ne wa­run­ki za­trud­nie­nia (umo­wę o pra­cę w wy­mia­rze peł­ne­go eta­tu),
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy.
  Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym  na ad­res: comers@comers.com.pl

Napisz do nas

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Ktoś z naszego zespołu wkrótce się z Państwem skontaktuje.

=
Wyślij wiadomość

Kontakt

Kontakt:

504 100 888
comers@comers.com.pl

Adres:

Drukarnia Comers

01-424 Warszawa
ul. Prymasa Tysiaclecia 66 (1 piętro)

(obok salonu BMW, skrzyżowanie
ul. Górczewska z Prymasa Tysiąclecia)

Telefony:

tel.: 22 877 42 09
kom.: 501 001 004

Otwarte: 9.00-17.00
Poniedziałek-Piątek

Ta strona korzysta z plików Cookies. Dowiedz się więcej.

Rozumiem