Polityka Prywatności i zarządzanie zgodami

§1

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§2

Administratorem Danych Osobowych jest: Comers Drukarnia Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa

§3

W naszym Sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
 • adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
 • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
 • adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
 • adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
 • cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.
Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres comers@comers.com.pl lub listem poleconym na adres: Comers Drukarnia Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e­mail będzie wykorzystywany w celach marke­tingowych własnych produktów Sklepu – Comers Drukarnia Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w §7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na adres comers@comers.com.pl lub listem poleconym na adres: Comers Drukarnia Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa.

§4

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • dokonując zakupu w Sklepie należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
 • rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Sklepie.

§5

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących ze Sklepem operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Sklepie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym ze Sklepem firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy współpracujące ze Sklepem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres comers@comers.com.pl lub listem poleconym na adres: Comers Drukarnia Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa.  

 

RODO

     

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez drukarnię Comers Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i ofert Comers. Dlatego w celu dalszej kontynuacji naszej współpracy, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. ​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

Comers Drukarnia Sp. z o.o. zarejestrowany w Wola Pasikońska 57 a prowadzący działalność pod adresem Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 66 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców posiadających limit kredytowy w Comers Drukarnia Sp. z o.o. przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, wykonywania usług serwisowych.
 • realizacji obowiązków Comers Drukarnia Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Comers Drukarnia Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych Comers płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu Comers Drukarnia Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Comers Drukarnia Sp. z o.o. (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Firma Comers Drukarnia Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
 1.  podmiotom, z którymi Comers Drukarnia Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane„) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Comers Krzysztof Wyziński przewidzianych prawem, ochrony praw Comers Drukarnia Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Comers Drukarnia Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Comers Drukarnia Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Comers Drukarnia Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Comers Drukarnia Sp. z o.o.,
 2.  organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Comers Drukarnia Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Comers Drukarnia Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Comers Drukarnia Sp. z o.o.. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do:
 1.  żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Comers Drukarnia Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Comers Drukarnia Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Comers Drukarnia Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2.  sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3.  usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Comers Drukarnia Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Comers Drukarnia Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Comers Drukarnia Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Comers Drukarnia Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych Comers Drukarnia Sp. z o.o., pod adresem: Warszawa (01-424), Aleja Prymasa Tysiąclecia 66, tel. + 48 504100888 lub pod adresem e-mail comers@comers.com.pl.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem, w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.